ARSENAL Escola Municipal d'Art

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font
Inici

Proves d'accés a cicles

Convocatòria extraordinària
setembre 2015

Proves d'accés i matrícula
a Cicles Formatius
d'Arts Plàstiques i Disseny
de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés a cicles 2014

Inscripció convocatòria extraordinària restringida
de PROVES D'ACCÉS, part específica i/o comuna

Del 1 del juliol fins al 7 de juliol de 2015

Dirigides a tots els aspirants que vulguin accedir a cicles d'Arts Plàstiques i Disseny el proper curs 2015-2016. La convocatòria extraordinaria s'adreça a tots els alumnes, disposin o no dels reuisits acadèmics d'accés.  Els alumnes que han realitzat la prova a la convocatòria ordinària del mes de maig de 2015 estan exclosos de la convocatòria restringida.


MATRÍCULA 
Del 1 al 8 de juliol de 2015

Els alumnes que han realitzat la preinscripció, y han superart la prova d'acces, si s'escau, poden formalitzar la matrícula al centre assignat.  Adreceu-vos a la secretaria de l'escola si un cal +informació


Proves Grau superior 
(convocatòria extraordinària restringida setembre 2015)

Els aspirants s'hi han de presentar 30 minuts abans.

 • 2 de setembre de 2015, a les 16.00h hores
  PART COMUNA 

 • 3 de setembre de 2015, a les 16.00h hores
  PART ESPECÍFICA  

- Qualificacions provisionals: a partir del 9 de setembre de 2015.

- Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de setembre de 2015, dins l'horari de registre del centre.

- Qualificacions definitives: a partir de 15 de setembre de 2015.

- Lliurament de certificacions de superació: a partir del 15 de setembre de 2015.


Inscripcions Proves Grau mitjà i superior per alumnes amb requisits d'accés

Del 1 al 4 de setmembre de 2015

Podeu realitzar la inscripció a la prova si disposeu dels requisits acadèmics d'accés (ESO o Batxillerat)

 • Sol·licitud de recursos o mesures addicionals per necessitats específiques derivades de discapacitats: fins al 14 de juliol de 2015.
 • Sol·licitud d’exempcions: fins al 30 de juny de 2015.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: l’endemà de finalitzar el termini d’inscripció.

 

 

Qui pot fer les proves?


 • L'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny està condicionat a la superació d'una prova.  
 • Els aspirants, que disposen dels requisits acadèmics d'accés, han de realitzar la prova ESPECÍFICA (excepte els que disposen de Batxillerat en la modalitat d'Arts).
 • Qui no disposi de la titulació necessària, podrà realitzar la prova per aspirants sense requisits acadèmics. En aquest cas, els aspirants hauran de superar una prova de matèries COMUNES i de matèries específiques.
 • Per presentar-se a la Prova d'accés de Grau mitjà cal tenir 17anys o fer-los durant l'any en que es realitzarà la prova.
 • Per presentar-se a la Prova de Grau superior cal tenir 19 anys o fer-los durant l'any en que es realitza la prova, o bé, 18 anys si l'aspirant està en possessió d'un titulació de Tècnic d'un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny, Formació Professional Inicial o Tècnic d'Esports del mateix itinerari.


Models i estructura de la prova

Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Descarrega el model de prova: 2011_GM_ESPECÍFICA.pdf

Estructura de la prova de grau superior

La part ESPECÍFICA consta de dos exercicis.  L'aspirant haurà de triar entre dues de les quatre opcions proposades: dibuix tècnic, dibuix artístic, volum i imatge.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de formalitzar la inscripció a la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Descarregueu els models de prova:

2011_GS_DIBUIX_TÈCNIC.pdf

2011_GS_DIBUIX_ARTÍSTIC.pdf

2011_GS_VOLUM.pdf

2011_GS_CULTURA_AUDIOVISUAL.pdf 

Estructura de la Part general de la prova

Grau mitjà · La part general de prova consta d'una part sociolingüística i una part cientificotècnica.
La part sociolingüística inclou exercicis de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials.
La part cientificotècnica inclou exercicis de matemàtiques, tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica.  

Descarrega els models de grau mitjàGrau superior · La part general de prova consta de quatre exercicis.  Un de llengua catalana, un de llengua castellana, llengua estrangera i un quart exercici a seleccionar entre Història i Matemàtiques.

Descarrega els models de grau superior

 


Preparació de les proves

L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha estat autoritzada pel Departament d'Educació per impartir el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés i n'acredita oficialment els resultats.

Curs de preparació a Provesd'Accés Descarregar temaris

Normativa

 

RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.
· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin.