CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (part específica) JUNY 2023

Proves d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

Inscripcions i presentació de documentació:

del 25 al 31 de maig de 2023

 

Realització de les proves en convocatòria extraordinària de juny de 2023:


Grau mitjà 

Part específica: 22 de juny de 2023 a les 9.30 h (cal ser-hi a les 9.00h)   MATERIAL NECESSARI 
El temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal.

 

Grau superior 

Part específica: 27 de juny de 2023, a les 9.30h (cal ser-hi a les 9.00h)  MATERIAL NECESSARI  
El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal.
 

Podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de les proves a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

 

Qui pot fer les proves?


  • L'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny està condicionat a la superació d'una prova.  
  • Els aspirants, que disposen dels requisits acadèmics d'accés, han de realitzar la prova ESPECÍFICA (excepte els que disposen de Batxillerat en la modalitat d'Arts).
  • Qui no disposi de la titulació necessària, podrà realitzar la prova per aspirants sense requisits acadèmics. En aquest cas, els aspirants hauran de superar una prova de matèries COMUNES (només en convocatòria ordinària de maig) i de matèries específiques.
  • Per presentar-se a la Prova d'accés de Grau mitjà cal tenir 17anys o fer-los durant l'any en que es realitzarà la prova.
  • Per presentar-se a la Prova de Grau superior cal tenir 19 anys o fer-los durant l'any en que es realitza la prova.

Models i estructura de la prova

 

Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació 

Estructura de la prova de grau superior

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici. L'aspirant haurà de triar entre tres opcions proposades: comunicació i disseny, expressió artística i Art i tecnologia.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de realitzar la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació

 

Estructura de la Part general de la prova

Grau mitjà · La part general de prova consta d'una part sociolingüística i una part cientificotècnica.
La part sociolingüística inclou exercicis de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials.
La part cientificotècnica inclou exercicis de matemàtiques, tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica.  

Descarrega els models de grau mitjà

Grau superior · La part general de prova consta de quatre exercicis.  Un de llengua catalana, un de llengua castellana, llengua estrangera i un quart exercici a seleccionar entre Història i Matemàtiques.

Descarrega els models de grau superior

 

Podeu realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica al web del Departament d'Ensenyament

Inscripció GRAU MITJÀ

Inscripció GRAU SUPERIOR

 

Publicació de la llista provisional de persones admeses a la prova d'accés:

Grau mitjà, a partir del 6 de juny de 2022

Grau Superior, a partir del 6 de juny de 2022

 

 


Preparació de les proves

L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha estat autoritzada pel Departament d'Educació per impartir el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés i n'acredita oficialment els resultats.

Curs de preparació a Proves d'Accés Descarregar temaris

Normativa

Resolució EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2022 (DOGC núm. 8599, de 4.2.2022)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembreper la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.

· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 

 

Proves d'accés a cicles juny 2023 https://www.arsenal.cat/ Administrator
Copyright © 2023 EMA Arsenal