CONVOCATÒRIA ERASMUS PRÀCTIQUES. CURS 2016-17

OBLIGACIONS DELS ESTUDIANTS

Una vegada feta la selecció d'estudiants adjudicataris, els estudiants hauran de complir una sèrie de tràmits anteriors a l'inici de l'estada, durant el període d'intercanvi i en finalitzar aquest.
L'acceptació de la beca suposa el coneixement de les condicions de la convocatòria, així com dels drets i obligacions dels estudiants.

Per a la satisfactòria realització de l'estada és OBLIGACIÓ de l'estudiant conèixer i complir en tot moment els requisits, tràmits, documentació i terminis del procés establerts per la institució d'origen i de destinació.
A totes aquestes obligacions s'hauran d'afegir les pròpies de la normativa de pràctiques segons els estudis que l'alumne estigui cursant.

ABANS DE COMENÇAR L'ESTADA

Una vegada es publiqui la resolució de la convocatòria, els estudiants deuran complir els següents tràmits:

 • Assistir a les reunions convocades per la Coordinadora de Pràctiques Erasmus.
 • Signar el conveni de subvenció en el termini que s'estableixi.
 • Definir amb l'empresa (i amb el recolzament del professor/a tutor) l'Acord de formació, condicions generals i compromís de qualitat ERASMUS, que haurà de presentar a la coordinadora per que el signi i segelli abans de marxar.
 • Seguir els tràmits necessaris per assegurar-se la cobertura sanitària al país de destinació (Targeta Sanitària Europea o equivalent).
 • Habilitar mitjans de comunicació per poder estar localitzable (facilitar telèfon de contacte al país a respondre's als correus no més tard de 48 hores).
 • Valorar amb el tutor/a de pràctiques els requisits o tasques administratives a realitzar pel reconeixement acadèmic de les pràctiques, segons la seva especialitat o estudis.

La documentació que l'estudiant portarà al país de destinació serà la següent:

 • Carta d'acreditació d'estudiant
 • Carta de presentació de la documentació, per l'empresa
 • Còpia de les assegurances de responsabilitat civil i assistència en viatge
 • Targeta Sanitària Europea o equivalent
 • Documentació pròpia pel seguiment de les pràctiques
 • Protocol de condicions del Centre de Treball
 • Conveni de pràctiques
 • Pla d'activitats

DURANT L'ESTADA

Durant l'estada, els estudiants hauran de:

 • Incorporar-se a l'activitat de l'empresa en les dates previstes per a això, romandre en la destinació durant la totalitat de l'estada indicada en el contracte de subvenció, i realitzar les tasques especificades en l'acord de formació de l'estudiant.
 • Facilitar al coordinador de relacions internacionals les dades a la ciutat de destinació: domicili, telèfon (en cas d'adquirir una nova línia al país de destinació), canvi de correu electrònic…
 • Informar de les incidències esdevingudes a la major brevetat possible.
 • Informar de les tasques realitzades setmanalment, mitjançant la plataforma Qbid i mantenir una comunicació freqüent amb el tutor/a de pràctiques per a un correcte seguiment de la mobilitat.

EN TORNAR

En finalitzar l'estada, els alumnes hauran de lliurar a la Coordinadora de manera obligatòria i en un termini màxim de quinze dies des del retorn els documents següents :

 • El certificat d'estada on figuri la data d'inici i de finalització de les pràctiques, signat i segellat per la institució de destinació. En aquest certificat a més han de figurar les activitats i competències adquirides per l'estudiant durant les seves pràctiques.
 • L'informe final de l'estudiant en pràctiques, que a més s'enviarà per correu electrònic.
 • Originals dels resguards que garanteixin el desplaçament a la ciutat de destinació: bitllets d'avió, tren, autobús, etc.
 • La documentació requerida pel tutor/a de pràctiques per al reconeixement acadèmic.

A més d'això, als alumnes se'ls podrà demanar que facin una memòria de les pràctiques, amb totes les activitats realitzades desglossat per setmanes. 

No es realitzarà el pagament de l'ajuda econòmica sense la presentació d'aquests documents. La no presentació en termini comportarà la DEVOLUCIÓ ÍNTEGRA de les ajudes rebudes.

Per a més informació:

- envieu un email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
a secretaria, coordinadora de pràctiques els dijous de 16.00h a 18.00h

 

Procés i normes de la convocatòria https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal