Al nostre centre, els alumnes aprenen mitjançant la metodologia ABP: aprenentatge basat en projectes.

A l’Escola d'art i disseny Arsenal, creiem que és crucial implantar noves metodologies d’aprenentatge actiu, que posicionen l’alumne al centre i el fan partícip i responsable del seu propi procés d’aprenentatge i creixement personal. A través d’aquestes metodologies els alumnes tenen l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements en projectes reals, i desenvolupar habilitats pràctiques que els seran útils per a tota la vida.

Quan treballem amb la metodologia ABP (Aprenentatge basat en projectes), en lloc de seguir un curs teòric i monòton, els alumnes treballen en projectes concrets i construeixen els seus coneixements a mesura que experimenten i treballen: el que es coneix com a Learning by Doing. Això els permet aprendre de manera més efectiva i millorar habilitats que els seran útils pel seu futur.

 Què és l'ABP ?

L'ABP es pot descriure com un enfocament integral de l'ensenyament i l'aprenentatge a l'aula que està dissenyat per implicar els estudiants en la investigació de problemes del món real. Hi ha dos components essencials dels projectes:

1) Els projectes requereixen una pregunta o problema impulsor que serveixi per organitzar les activitats del projecte

2) Aquestes activitats haurien de donar lloc a un producte final que abordi o solucioni el problema impulsor de l'inici.

 

L’ABP és una metodologia que permet als alumnes adquirir les competències clau del s.XXI mitjançant l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real. L’ABP forma part de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge actiu, que estableix unes diferències respecte a les metodologies d’ensenyament directe, ja que:

  • El coneixement no es transmet de manera unidireccional des del docent a l’alumne, sinó que esdevé el resultat d’un procés de treball dels estudiants on el docent actua com a guia. 

  • El paper de l’estudiant és actiu i s’espera que participi activament en processos cognitius de rang superior: reconeixement de problemes, priorització, recollida d’informació, comprensió i interpretació de dades, establiment de relacions lògiques, conclusions, revisió crítica de preconceptes i creences. Aquestes competències són les anomenades 21st century skills, les habilitats que es requereixen per tenir èxit al món laboral al segle XXI.

  • Els estudiants tenen veu i oportunitats per prendre decisions. Els estudiants aprenen a treballar de manera autònoma i a prendre responsabilitats. L'oportunitat d’expressar-se i de decidir, ajuda a incrementar el compromís i la motivació de l’estudiant. La llibertat dels estudiants per generar els productes finals és molt important, ja que és a partir d’aquest procés, on es construeix el seu aprenentatge.

  • El paper del professorat no és simplement exposar continguts, la seva funció principal és crear una situació d’aprenentatge que permeti als estudiants desenvolupar el projecte, això implica: buscar materials, localitzar fonts d’informació, gestionar els grups, valorar el desenvolupament del projecte, resoldre dificultats, controlar el ritme de treball i avaluar el resultat.

L'ABP també situa els estudiants en entorns de resolució de problemes realistes i contextualitzats. En fer-ho, els projectes poden servir per construir ponts entre els fenòmens de l'aula i les experiències de la vida real.

 

 Però, quins són els avantatges de la metodologia ABP?

En primer lloc, els alumnes tenen l'oportunitat de desenvolupar les competències transversals, això millora la seva ocupabilitat, ja que aquestes són les competències que actualment les empreses estan valorant a l’hora de buscar treballadors. Aquestes competències inclouen: la resolució de problemes, la creativitat, la gestió del temps, i la capacitat de treballar en equip.

En conclusió, a l'Escola Arsenal, tenim la metodologia ABP com a eix central de la nostra ensenyança, i estem convençuts dels seus avantatges per als alumnes. A través d'aquesta metodologia, els alumnes no només aprenen de manera més efectiva, sinó que també desenvolupen habilitats valuoses per a la vida, com la resolució de problemes, la creativitat i la capacitat de treballar en equip. Si estàs interessat en formar part de la comunitat d'aprenentatge de l'Escola Arsenal, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per obtenir més informació!

ABP Aprenentatge Basat en Projectes https://www.arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal